Wednesday, July 23, 2014

Pengurusan Tingkah Laku1.3.2 Definisi Pengurusan Tingkah Laku

“Pengurusan tingkah laku adalah tugas guru untuk menyediakan murid-murid supaya hendak belajar.”
( Bradley, King, Sears dan Teassier – Switlick, 1997 )

Pengurusan tingkah laku adalah merupakan langkah yang sistematik untuk mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang positif.”
( Behaviour Modification )

“Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu.”
( Bear, Wolf dan Risley, 1968 )
1.3.2 Prinsip-Prinsip Pengurusan Tingkah Laku

Di antara prinsip-prinsip yang diamalkan dalam pengurusan tingkah laku ialah:-

i. Semua tingkah laku adalah dipelajari

ii. Semua tingkah laku adalah ‘stimulus spesifik’

iii. Tingkah laku boleh diajar dan diubah

iv. Matlamat perlu jelas dan specifik

v. Program yang dijalankan perlu secara individu

vi. Program yang dijalankan perlu fokus pada masa kini dan persekitaran kanak-kanak


1.3.4 Teknik-Teknik Pengurusan Tingkah Laku

Terdapat banyak teknik yang biasanya digunakan dalam pengurusan tingkah laku. Guru seharusnya bijak memilih teknik yang bersesuaian dengan murid sebelum pengurusan tingkah laku dijalankan. Guru perlu mengambil kira faktor fizikal, emosi, mental, tahap keseriusan tingkah laku, faktor persekitaran dan jangkamasa perlaksanaan sebelum sesuatu pengurusan tingkah laku dijalankan ke atas murid. Di antara teknik-teknik pengurusan tingkah laku ialah:

i. Ganjaran

ii. Dendaan

iii. Pengasingan

iv. Shaping (Pembentukan)

v. Prompting

vi. Pelenturan

vii. Modeling

viii. Pengasingan

ix. Kontrak perjanjian

x. Kaunseling


1.3.5 Langkah-Langkah Pengurusan Tingkah Laku

Dalam melaksanakan pengurusan tingkah laku adalah menjadi tugas penting guru untuk meneliti, melakukan penilaian, merancang dan melaksanakan program secara objektif. Tujuan utama pengurusan tingkah laku adalah untuk mendisiplinkan diri individu. Dalam tugasan ini, akan disentuh secara terperinci tentang langkah-langkah dalam melaksanakan pengurusan tingkah laku.

Terdapat beberapa 10 langkah yang telah ditetapkan dalam proses memodifikasikan tingkah laku murid-murid. Langkah-langkah tersebut ialah :

1. Membuat pemerhatian dan penilaian serta merekodkan tingkah laku bermasalah.

a. Guru harus mengenalpasti tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan oleh murid.

b. Setelah tingkah laku dikenal pasti, pemerhatian dan merekodkan tingkah laku haruslah dibuat oleh guru.


2. Memilih tingkah laku yang perlu diubah berdasarkan keutamaan

a. Guru hendaklah memilih tingkah laku yang dirasakan perlu diubah terlebih dahulu mengikut keutamaan.


3. Menentukan tingkah laku sasaran yang hendak dicapai
a. Guru juga harus mengenalpasti dan menetapkan matlamat tingkah laku yang diingini.


4. Mengenal pasti masa pelaksanaan bagi tiap peringkat

a. Guru haruslah menetapkan masa yang sesuai bagi melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan.


5. Memilih strategi dan kaedah yang perlu diguna pakai

a. Setelah mengenal pasti tingkah laku yang hendak diubah, guru bolehlah memilih kaedah atau strategi yang sesuai.


6. Menentukan ganjaran dan dendaan

a. Guru juga harus menentukan ganjaran sekiranya berlaku modifikasi tingkah laku terhadap murid guru juga perlu hendaklah menentukan dendaan yang sesuai sekiranya modifikasi tinghkah laku tidak berlaku.

b. Contoh ganjaran ialah shaping, token ekonomi, pujian.

c. Contoh dendaan ialah time out, pengasingan.


7. Menjalankan program

a. Program pengurusan tingkah laku boleh dilaksanakan setelah perancangan disediakan.


8. Melakukan penilaian secara berterusan atau secara berkala
a. Semasa program pengurusan tingkah laku dijalankan, guru bolehlah melakukan penilaian secara berterusan ataupun jika tingkah laku itu berkurangan, guru bolehlah membuatnya secara berkala.


9. Tindakan/ intervensi susulan (berhenti apabila tingkah laku sasaran dicapai)

a. Dari penilaian yang telah dijalankan, guru boleh membuat keputusan dimana jika tingkah laku sasaran telah tercapai, maka modifikasi tingkah laku telah berjaya.
10. Memastikan supaya tingkah laku negatif tidak berulang dan tingkah laku yang telah dipulih (positif) dikekalkan atau ditingkatkan.

a. Guru harus memastikan tingkah laku negatif itu tidak akan berulang manakala jika sasaran tingkah laku telah tercapai, guru haruslah mengekalkan atau meningkatkan lagi tingkah laku positif i


1.4 KEPENTINGAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN PERKAITANNYA DENGAN TEORI-TEORI TINGKAH LAKU

Pengurusan tingkah laku merupakan satu aspek penting yang harus diketahui dan difahami oleh setiap pendidik. Aspek ini penting kerana ramai guru menghadapi masalah untuk menangani masalah tingkah laku murid-murid bermasalah pembelajaran. Apabila keadaan ini berlaku, guru tidak dapat menyampaikan pengajaran dengan sempurna dan seterusnya boleh mengganggu perasaan dan emosi guru yang akhirnya menyebabkan guru merasa begitu tertekan.

Pengurusan tingkah laku juga merupakan aspek penting yang perlu dijalankan kerana ia dapat menjamin suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan afektif. Persekitaran yang kondusif dan afektif ini akan menjamin pembelajaran yang lebih selesa.

Tingkah laku bermasalah sekiranya tidak diuruskan dengan bijak akan mengakibatkan kesan yang lebih buruk di masa hadapan. Apabila seseorang murid itu sudah biasa dengan tingkah laku bermasalah, situasi ini akan mengundang masalah dalam perhubungan sosial murid tersebut dengan keluarga, rakan-rakan, guru dan juga masyarakat amnya. Seorang guru perlu bijak merancang dan memilih kaedah yang paling sesuai untuk menguruskan sesuatu masalah tingkah laku yang timbul.

Mengikut pendekatan teori tingkahlaku yang dipolopori oleh Pavlov, Thorndike dan Skinner berpendapat pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Mereka mengaitkan perhubungan ransangan dan gerak balas yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap rangsangan menimbulkan tindakbalas dan pembelajaran yang berlaku akibat kaitan dengan rangsangan dan gerak balas. Sesuatu rangsangan yang berkaitan dengan rangsangan yang lain akan mendatangkan pembelajaran yang dikenali sebagai pelaziman. Guru yang kurang daya inisiatif dari segi strategi dan teknik pengajaran akan gagal untuk menarik dan meransang minat murid-murid untuk mengikuti proses pembelajaran semasa di dalam bilik darjah. Ini akan menimbulkan tingkah laku yang tidak diingini. Ini menunjukkan bahawa teori ini berkait rapat dengan perubahan tingkah laku murid.

Sekinner melalui Teori Pelaziman Operan Skinner (1953) telah menekankan tentang proses pembiasaan dalam membentuk tingkah laku dan mengemukakan beberapa rumusan tentang pembelajaran manusia. Menurut Skinner, pembelajaran berlaku melalui pelaziman dan peneguhan positif pula merupakan rangsangan yang penting dalam menambahkan kebarangkalian gerak balas pelajar. Oleh itu peneguhan positif perlu diberi dari semasa ke semasa untuk mengubah tingkah laku yang tidak diingini sekaligus menjayakan proses pengubahsuaian tingkah lau yang dijalankan. Manakala peneguhan negatif pula membawa kesan yang tidak menyeronokkan dan pelajar akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini. Beliau berpendapat bahawa dalam proses pembelajaran, konsep diskriminasi adalah penting untuk mencapai kejayaan.

Melalui teori Skinner ini, pendekatan yang boleh digunakan dalam proses pengubahsuaian tingkah laku ialah dengan memberi ganjaran dan peneguhan kepada murid. Dengan ganjaran dan peneguhan yang bersesuaian, diharapkan dapat menghapuskan tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan. Pendekatan inilah yang telah saya guna pakai semasa saya menjalankan program pengurusan tingkah laku ke atas murid-murid pendidikan khas di sekolah saya.

No comments:

Post a Comment

Tempah IKLAN anda di sini

IKLAN
IKLAN
IKLAN
IKLAN
Advertise Now!